โทร +662 338 4900

Category

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

Thai KK Melamine Molding Compound is certified by Thailand International Standards Institute (TISI) for standard No. TIS.1245-2553 (2010)* of Industrial Product Melamine-formaldehyde Molding Compounds as the following applications
  • การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

    การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

    เมลามีนโมล์ดดิ้งคอมพาวด์ของ ไทย เคเค ผ่านการรับรองมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 1245 - 2553 (2010)* ในหัวข้อ สารอัดแบบฟอร์มาลดีไฮด์