B2B
1
เข้าระบบด้วย
ลืมรหัสผ่าน?
หรือ
สมัครบัญชีใหม่
0.00 ฿
ตะกร้าสินค้า
ชำระเงินอย่างปลอดภัยด้วย SSL
0

ทีมผู้บริหาร

Always deliver more than expected.
Larry Page, co-founder of Google
กรรมการผู้จัดการใหญ่ Thai KK Group
(Thailand, Vietnam, Malaysia)
คุณเชวง อยู่วิมลชัย (YU KUO LIN)
ยินดีต้อนรับและขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Thai KK Group

Thai KK Group เรามุ่งมั่นที่จะใช้ความคิดและวิธีการอย่างสร้างสรรค์ ในการทำธุรกิจเพื่อสร้างอนาคตให้ลูกค้า คู่ค้าของเรา โดยเราเปลี่ยนจากผู้ผลิตแต่เปลี่ยนเป็นผู้นำทางการตลาดด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเทปกาว, ฉลาก และเมลามีน, สารประกอบยูเรีย อย่างครบวงจร เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทั้งหมดผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานแบบ Lean Six Sigma ให้บริการทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

ด้วยความรู้ในเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง Thai KK Group จึงได้ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดด้านเทคโนโลยีผ่าน Thai KK Tech ระบบส่องสว่างที่ยืดหยุ่นและสมาร์ทเลเบลสำหรับโลกดิจิตอลที่เชื่อมโยงกัน เรามองปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว จึงเกิดธุรกิจ Bio-Eco บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ 100% และธุรกิจ Alfredo อาหารแช่แข็ง ซึ่งกำลังเติบโตในอุตสาหกรรมอาหารระดับสากล

Thai KK Group พร้อมเติบโตอย่างมั่นคงในทุกธุรกิจ ควบคู่ไปกับความมั่นคงของพนักงาน เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสูงให้ลูกค้า คู่ค้าของเราทั้งในและต่างประเทศ
คุณเชวง อยู่วิมลชัย
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ทีมผู้บริหารของเรา

คุณพรชัย อยู่วิมลชัย

Chairman
Thai KK Industry Co., Ltd

คุณเชวง อยู่วิมลชัย

President
Thai KK Industry Co., Ltd
(Thailand, Vietnam, Malaysia)

คุณกัลยรัตน์ อยู่วิมลชัย 
(MEILIN)

Senior Vice President
Corporate Affairs

คุณยุทธนา ดีพิชิต 
(FULIN)

Senior Vice President
Internal Audit

คุณวรวุฒิ อุดใจ

Vice President
BSPP - Label & SOD

คุณวรินทร อยู่วิมลชัย
(Jenny)

General Director
Bio-Eco Co., Ltd.

Mr.Chen, Pan-Sheng

Consultancy Of Sourcing Oversea

ดร.นิธินัย วงศ์อิฎฐารมณ์

General Manager - SBU. MM / BSPP-Tape / General Manager : THAIKK Tech Co., Ltd.

ทีมธุรกิจของเรา

Label business
ทีมธุรกิจในกลุ่มสินค้า LABEL
Tape Business
ทีมธุรกิจในกลุ่มสินค้า TAPE
Melamine Business
ทีมธุรกิจในกลุ่มสินค้า MELAMINE
E-commerce Marketing
ทีม E-commerce Marketing
Corporate Affairs
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คุณสายพิณ ศรีวิเศษ

Business Development Department Manager - SBU. BSPP - Label
(Upstream Platform Solution)

คุณเกรียงไกร จงจิตต์สุข

Business Development Division Manager - SBU. BSPP - SOD
(Downstream Platform Solution)

คุณกวิสรา กาแก้วเจริญ

Deputy Sales Division Manager
BSPP-Label (Sheet Form)

คุณศิริพร ตังกุลานุพันธ์

Deputy Sales Division Manager BSPP-Label (Roll Form)

คุณรณิษา นันทเวช

Deputy Export Sales Division Manager BSPP-Label

คุณณัฐธิญาณ์ พิพัฒน์ญาณกุล

Sales Division Manager

คุณพรเทพ สายสุวรรณ์

Plant Manager and Operation
Department Manager OSPP-Label

คุณสุชัญญา วงศ์ภัทรดี

Deputy Operation Division Manager
OSPP-Label & Tape (Supply Chain)

ดร.นิธินัย วงศ์อิฎฐารมณ์

General Manager - SBU. MM / BSPP-Tape / General Manager : THAIKK Tech Co., Ltd.

คุณสุพรรษา สุนทรโรปกรณ์

Deputy Business Division Manager SBU.Printing & Packaging-Tape

คุณเบญจ เอี่ยมพ่วง

Deputy Plant Manager and Operation Department Manager
OSPP-Tape

คุณสุชัญญา วงศ์ภัทรดี

Deputy Operation Division Manager
OSPP-Label & Tape (Supply Chain)

ดร.นิธินัย วงศ์อิฎฐารมณ์

General Manager - SBU. MM / BSPP-Tape / General Manager : THAIKK Tech Co., Ltd.

คุณปิยะ บุญตันรัตน์

Deputy Plant Manager and Operation Department Manager - SBU.Melamine

คุณกนกพร แซ่หว่อง

Deputy Research and Development Division Manager - SBU.Melamine

คุณวรินทร อยู่วิมลชัย
(Jenny)

General Manager - Marketing
Communication & Customer Solution

คุณพัชรี ทิพยโสธร

HR Corporate Department Manager

Support Office Unit

คุณลฎาภา โพธิบาย

Accounting Corporate Department Manager

Support Office Unit

คุณอนงค์รัตน์ โกมล

Finance Corporate Department Manager

Support Office Unit

คุณศรัณย์พร เอื้อนุกูล

IT Corporate Department Manager

Support Office Unit

คุณเกศินี ลิขนะพิชิตกุล

Accounting Corporate / Internal Audit Division Manager

Support Office Unit

คุณชลิดา ศรีวัฒนวรชัย

Purchasing Corporate Division Manager

Support Office Unit

คุณวิมลรัตน์ ลิ้มตระกูล

Deputy Purchasing Corporate Division Manager

Support Office Unit

คุณทิพย์วดี ทิพย์มาก

Human Resources Corporate
Division Manager

Support Office Unit

คุณสมยศ ขันทรักษ์

Deputy Administration Division Manager

Support Office Unit

คุณตวงพร หูสุวรรณา

Deputy Human Resources Division Manager 

Support Office Unit

คุณวรพงศ์ ผู้ภักดี

Research and Development Department Manager

Support Office Unit

คุณอัญชนา เกตุหอม

Deputy Research and Development Division Manager

Support Office Unit

คุณณรงค์ฤทธิ์ ทองรัตน์

Deputy Platform Division Manager (Label/SOD/Liner Platform) 

Support Office Unit

คุณนิสารัตน์ นิลภูศรี

Deputy Platform Division Manager (Hotmelt Platform/THAIKK Tech Cooperation)

Support Office Unit

คุณอมร ปิยพรไพบูลย์

Engineering & Maintenance Division Manager

Support Office Unit

คุณฉัตรชัย  ตรีโภคา

Deputy Engineering & Maintenance Division Manager 

Support Office Unit

คุณธนัญชกร แก้วคง

Deputy Safety & Environment Division Manager

Support Office Unit
Copyright© 2022 ThaiKK Co., Ltd.
ธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจ
มีการจดทะเบียนนิติบุคคล
th