โทร +662 338 4900

ทีมผู้บริหารของเรา

เรากำลังสร้างอนาคตของคุณ

Always deliver more than expected - Larry Page, co-founder of Google 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ Thai KK Group
(Thailand, Vietnam, Malaysia)

คุณเชวง อยู่วิมลชัย (YU KUO LIN)

ยินดีต้อนรับและขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Thai KK Group

Thai KK Group เรามุ่งมั่นที่จะใช้ความคิดและวิธีการอย่างสร้างสรรค์ ในการทำธุรกิจเพื่อสร้างอนาคตให้ลูกค้า คู่ค้าของเรา โดยเราเปลี่ยนจากเป็นแค่ผู้ผลิตแต่เปลี่ยนเป็นผู้นำทางการตลาดด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเทปกาว,ฉลาก และเมลามีน,สารประกอบยูเรีย อย่างครบวงจร เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทั้งหมดผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานแบบ Lean Six Sigma ให้บริการทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

ด้วยความรู้ในเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง Thai KK Group จึงได้ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดด้านเทคโนโลยีผ่าน Thai KK Tech ระบบส่องสว่างที่ยืดหยุ่นและสมาร์ทเลเบลสำหรับโลกดิจิตอลที่เชื่อมโยงกัน เรามองปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว จึงเกิดธุรกิจ Bio-Eco บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้100% และธุรกิจ Alfredo อาหารแช่แข็ง ซึ่งกำลังเติบโตในอุตสาหกรรมอาหารระดับสากล

Thai KK Group พร้อมเติบโตอย่างมั่นคงในทุกธุรกิจ ควบคู่ไปกับความมั่นคงของพนักงาน เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสูงให้ลูกค้า คู่ค้าของเราทั้งในและต่างประเทศ

คุณเชวง อยู่วิมลชัย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ทีมผู้บริหารของเรา

<P ALIGN = CENTER > คุณพรชัย   อยู่วิมลชัย</P>

คุณพรชัย   อยู่วิมลชัย

ประธานกรรมการบริหาร

Thai KK Industry Co., Ltd

<P ALIGN = CENTER > คุณเชวง   อยู่วิมลชัย</P>

คุณเชวง   อยู่วิมลชัย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Thai KK Industry Co., Ltd 
(Thailand, Vietnam, Malaysia)

<P ALIGN = CENTER > คุณกัลยรัตน์ อยู่วิมลชัย (MEILIN)</P>

คุณกัลยรัตน์ อยู่วิมลชัย (MEILIN)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุุโส
บริหารส่วนสำนักงานใหญ่

<P ALIGN = CENTER > คุณยุทธนา   ดีพิชิต  (FULIN)</P>

คุณยุทธนา   ดีพิชิต (FULIN)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุุโส

Corporate Planning

<P ALIGN = CENTER > คุณวรวุฒิ  อุดใจ</P>

คุณวรวุฒิ  อุดใจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
Label Business Unit

Thai KK Industry Co., Ltd 
(Thailand, Vietnam, Malaysia)

<P ALIGN = CENTER > คุณวรินทร   อยู่วิมลชัย (Jenny)</P>

คุณวรินทร   อยู่วิมลชัย (Jenny)

กรรมการผู้จัดการ

Bio-Eco Co., Ltd.

<P ALIGN = CENTER > Mr.Chen, Pan-Sheng</P>

Mr.Chen, Pan-Sheng

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

Sourcing - Thai KK Operation & ThaiKK Tech Operation

<P ALIGN = CENTER > ดร.นิธินัย  วงศ์อิฎฐารมณ์</P>

ดร.นิธินัย  วงศ์อิฎฐารมณ์

ผู้อำนวยการทั่วไป - กลยุทธ์องค์กร

Thai KK Industry Co., Ltd 
(Thailand, Vietnam, Malaysia)
& ThaiKK Tech Co., Ltd

ทีมธุรกิจของเรา

<P ALIGN = CENTER > คุณสายพิณ   ศรีวิเศษ</P>

คุณสายพิณ   ศรีวิเศษ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

<P ALIGN = CENTER > คุณเกรียงไกร   จงจิตต์สุข</P>

คุณเกรียงไกร   จงจิตต์สุข

ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ

<P ALIGN = CENTER > คุณกวิสรา   กาแก้วเจริญ</P>

คุณกวิสรา   กาแก้วเจริญ

รองผู้จัดการแผนกขาย
(Sheet Form)

<P ALIGN = CENTER > คุณศิริพร   ตังกุลานุพันธ์</P>

คุณศิริพร   ตังกุลานุพันธ์

รองผู้จัดการแผนกขาย
(Roll Form)

<P ALIGN = CENTER > คุณรณิษา   นันทเวช</P>

คุณรณิษา   นันทเวช

รองผู้จัดการแผนกขาย
ต่างประเทศ

<P ALIGN = CENTER > คุณณัฐธิญาณ์   พิพัฒน์ญาณกุล</P>

คุณณัฐธิญาณ์   พิพัฒน์ญาณกุล

รองผู้จัดการแผนกขาย
(Food Packaging)

<P ALIGN = CENTER > คุณพรเทพ   สายสุวรรณ์</P>

คุณพรเทพ   สายสุวรรณ์

ผู้จัดการโรงงาน และ ผู้จัดการฝ่ายผลิต  กลุ่มธุรกิจ Label

<P ALIGN = CENTER > คุณสุชัญญา   วงศ์ภัทรดี</P>

คุณสุชัญญา   วงศ์ภัทรดี

รองผู้จัดการแผนกผลิต
(Supply Chain)

<P ALIGN = CENTER > คุณวรพงศ์   ผู้ภักดี</P>

คุณวรพงศ์   ผู้ภักดี

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
กลุ่มธุรกิจ (Label & Tape)

<P ALIGN = CENTER > คุณอัญชนา   เกตุหอม</P>

คุณอัญชนา   เกตุหอม

รองผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา

<P ALIGN = CENTER > คุณเยาวเรศ   ทองเจริญสกุล</P>

คุณเยาวเรศ   ทองเจริญสกุล

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ

<P ALIGN = CENTER > คุณมยุรี   ทวนหอม</P>

คุณมยุรี   ทวนหอม

รองผู้จัดการแผนกขาย

<P ALIGN = CENTER > คุณเบญจ   เอี่ยมพ่วง</P>

คุณเบญจ   เอี่ยมพ่วง

รองผู้จัดการโรงงาน และ ผู้จัดการฝ่ายผลิต - กลุ่มธุรกิจ TAPE

<P ALIGN = CENTER > คุณวรพงศ์   ผู้ภักดี</P>

คุณวรพงศ์   ผู้ภักดี

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
กลุ่มธุรกิจ (Label & Tape)

<P ALIGN = CENTER > ดร.นิธินัย  วงศ์อิฎฐารมณ์</P>

ดร.นิธินัย  วงศ์อิฎฐารมณ์

ผู้อำนวยการทั่วไป - กลุ่มธุรกิจ MM

<P ALIGN = CENTER > คุณปิยะ    บุญตันรัตน์</P>

คุณปิยะ    บุญตันรัตน์

รองผู้จัดการโรงงาน และ ผู้จัดการฝ่ายผลิต - กลุ่มธุรกิจ MM

<P ALIGN = CENTER > คุณนนทวัฒน์   วงษ์ซื่อ</P>

คุณนนทวัฒน์   วงษ์ซื่อ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและอีคอมเมิร์ซ 

<P ALIGN = CENTER > คุณพัชรี    ทิพยโสธร</P>

คุณพัชรี    ทิพยโสธร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(HRO/Corporate System Department Manager)

Support Office Unit

<P ALIGN = CENTER > คุณลฎาภา    โพธิบาย</P>

คุณลฎาภา    โพธิบาย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
(AC/Corporate System Department Manager)

Support Office Unit

<P ALIGN = CENTER > คุณอนงค์รัตน์    โกมล</P>

คุณอนงค์รัตน์    โกมล

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
(FN/Corporate System Department Manager)

Support Office Unit

<P ALIGN = CENTER > คุณศรัณย์พร    เอื้อนุกูล</P>

คุณศรัณย์พร    เอื้อนุกูล

ผู้จัดการฝ่าย Information Technology
(IT/Corporate System Department Manager)

Support Office Unit

<P ALIGN = CENTER > คุณเกศินี    ลิขนะพิชิตกุล</P>

คุณเกศินี    ลิขนะพิชิตกุล

ผู้จัดการแผนกบัญชี

Support Office Unit

<P ALIGN = CENTER > คุณชลิดา    ศรีวัฒนวรชัย</P>

คุณชลิดา    ศรีวัฒนวรชัย

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

Support Office Unit

<P ALIGN = CENTER > คุณวิมลรัตน์   ลิ้มตระกูล</P>

คุณวิมลรัตน์   ลิ้มตระกูล

รองผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

Support Office Unit

<P ALIGN = CENTER > คุณทิพย์วดี    ทิพย์มาก</P>

คุณทิพย์วดี    ทิพย์มาก

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Support Plant Unit

<P ALIGN = CENTER > คุณอมร    ปิยพรไพบูลย์</P>

คุณอมร    ปิยพรไพบูลย์

ผู้จัดการแผนก UTILITY

Support Plant Unit

<P ALIGN = CENTER > คุณธนัญชกร    แก้วคง</P>

คุณธนัญชกร    แก้วคง

รองผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Support Plant Unit